Privacy policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ในการใช้บริการบนเว็บไซต์ Khampee ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมต่อ คัมภีร์กวดวิชามหาลัย (Khampee) (“เรา”) ในการจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตามที่ได้แจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Khampee

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - GDPR) เราในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การให้บริการของเรา ดังต่อไปนี้